اعضا - علی ایمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی ایمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان/ شبکه بهداشت و اورژانس پیش بیمارستانی 1388 1391
2 مسئول نظارت بر درمان شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان/ شبکه بهداشت 1389 1391
3 سرپرست مرکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان/ شبکه بهداشت 1389 1391
:: ::