اعضا - علی ایمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی ایمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 پرستار، کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان 1382 1391
2 پرستار، تکنسین اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان 1382 1391
3 سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان 1388 1391
4 مسئول نظارت بر درمان شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان 1389 1391
5 سرپرست مرکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان 1389 1391
6 پرستار بخش مراقبتهای ویژه بزرگسالان دانشگاه تهران- بیمارستان امام خمینی(ره) 1385 1387
7 هیئت علمی و مربی آموزش بالینی و تئوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391 .Con
:: ::