اعضا - علی ایمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی ایمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 آموزش مراقبتهای پرستاری حرفه ای از بیماران در بخشهای ویژه همچون مراقبت های ویژه در بخش های ICU, CCU سال 1391
2 آموزش مراقبتهای پرستاری و هوشبری حرفه ای از بیماران در اتاق عمل سال 1391
3 آموزش مراقبتهای پرستاری حرفه ای از بیماران در بخش های اورژانس تروما و داخلی سال 1391
4 آموزش مراقبتهای پرستاری حرفه ای از بیماران در بخشهای عمومی همچون جراحی مردان، تنفس، اعصاب و... سال 1391
5 فعالیت پرستاری حرفه ای از بیماران در بخشهای ویژه ICU, CCU سال 1382
6 فعالیت پرستاری حرفه ای از بیماران در پره هاسپیتال (اورژانس پیش بیمارستانی 115) 1383
7 فعالیت پرستاری حرفه ای از بیماران در بخش جراحی عمومی مردان 1385
:: ::