اعضا - فاطمه مرادی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فاطمه مرادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 فعالیت پرستاری حرفه ای از بیماران در بخشهای ویژه علوم پزشکی تهران 1384 1387
2 عضو هیئت علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان 1387 1390
3 عضو هیئت علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 1390
4 آموزش در بخشهای مختلف از جمله اعصاب، داخلی، جراحی مردان، جراحی زنان، 1387 1401
5 مسئول اداره اصول و فنون دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1392 1399
6 مدیر گروه گروه داخلی و جراحی پرستاری دانشکده 1400 1401
:: ::