اعضا - وحیده کریمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: وحیده کریمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 دانشجوی نمونه در دوره کارشناسی 1389
2 دانشجوی نمونه در دوره کارشناسی 1390
3 دانشجوی نمونه در دوره کارشناسی ارشد 1392
4 عضو استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی
:: ::