اعضا - وحیده کریمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: وحیده کریمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو شورای پژوهشی گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
2 عضو EDO دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
3 عضو کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
4 مسئول ارزیابی درونی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان در سال 97 دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
5 مسئول ارزیابی درونی گروه اتاق عمل و هوشبری در سال 98 دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
6 استاد مشاور دانشجویان پرستاری ورودی95 دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
7 استاد مشاور دانشجویان پرستاری ورودی97 و 99 دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
8 مدرس کارگاه مرتبط با کرونا دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
9 طراح و ارزیاب آزمون آسکی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
10 طراح و ارزیاب آزمون فاینال دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
11 مشارکت در برگزاری کارگاه های مهارت های بالینی برای گروه های اتاق عمل و هوشبری در دوران کرونا دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
:: ::