اعضا - وحیده کریمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: وحیده کریمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مربی حق التدریس دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391 1392
2 مربی حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1392 1393
3 هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393
:: ::