اعضا - وحیده کریمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: وحیده کریمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 کارآموزی فن پرستاری رشته پرستاری-مربی حق التدریس دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-1391
2 کارآموزی فن پرستاری رشته هوشبری-مربی حق التدریس دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-1391
3 کارآموزی فن پرستاری رشته مامایی-مربی حق التدریس دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-1392
4 کارآموزی داخلی-جراحی(گوارش) رشته پرستاری-مربی حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان-1392
5 کارآموزی داخلی- جراحی(قلب) رشته پرستاری-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-94و1393
6 کارآموزی داخلی- جراحی(تنفس) رشته پرستاری-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-94و1393
7 کارآموزی داخلی- جراحی(غدد) رشته پرستاری-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-94و1393
8 کارآموزی داخلی-جراحی(انکولوژی)رشته پرستاری-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-95و94و1393
9 تئوری انکولوژی رشته پرستاری-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان -95 و1394
10 کارآموزی ENT و چشم رشته پرستاری-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان - 1394
11 کارآموزی انکولوژی ارشد داخلی جراحی-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان - 1394
12 تئوری انکولوژی ارشد داخلی جراحی-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان - 1394
13 تئوری مراقبت تسکینی ارشد داخلی جراحی-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان - 1394
14 کارآموزی داخلی(گوارش) رشته پرستاری-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-1395
15 کارآموزی داروشناسی بخش اعصاب رشته پرستاری-هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-1395
16 کارآموزی اورژانس رشته فوریتهای پزشکی-هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-1395
17 کارآموزی داروشناسی بخشENT رشته پرستاری-هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-1395
18 کارآموزی های اصول و فنون پرستاری، داخلی، جراحی و انکولوژی-هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-1395 تا کنون
:: ::