اعضا - وحیده کریمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: وحیده کریمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 کارآموزی اورژانس رشته فوریتهای پزشکی-هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-1395
2 کارآموزی داروشناسی بخش اعصاب رشته پرستاری-هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-1395
3 کارآموزی داخلی(گوارش) رشته پرستاری-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-1395
4 تئوری مراقبت تسکینی ارشد داخلی جراحی-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان - 1394
5 تئوری انکولوژی ارشد داخلی جراحی-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان - 1394
6 کارآموزی انکولوژی ارشد داخلی جراحی-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان - 1394
7 کارآموزی ENT و چشم رشته پرستاری-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان - 1394
8 تئوری انکولوژی رشته پرستاری-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان -95 و1394
9 کارآموزی داخلی-جراحی(انکولوژی)رشته پرستاری-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-95و94و1393
10 کارآموزی داخلی- جراحی(غدد) رشته پرستاری-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-94و1393
11 کارآموزی داخلی- جراحی(تنفس) رشته پرستاری-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-94و1393
12 کارآموزی داخلی- جراحی(قلب) رشته پرستاری-مربی هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-94و1393
13 کارآموزی داخلی-جراحی(گوارش) رشته پرستاری-مربی حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان-1392
14 کارآموزی فن پرستاری رشته مامایی-مربی حق التدریس دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-1392
15 کارآموزی فن پرستاری رشته هوشبری-مربی حق التدریس دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-1391
16 کارآموزی فن پرستاری رشته پرستاری-مربی حق التدریس دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-1391
17 کارآموزی داروشناسی بخشENT رشته پرستاری-هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-1395
18 کارآموزی های اصول و فنون پرستاری، داخلی، جراحی و انکولوژی-هیئت علمی طرحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان-1395 تا کنون
:: ::