اعضا - سید میثم ابراهیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید میثم ابراهیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو کمیته توانمند سازی اساتید دانشکده پیرا پزشکی علوم پزشکی البرز 1393 تاکنون
2 مصاحبه گر علمی آزمون سراسری نیمه متمرکز رشته فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1392 1392
3 مدیر گروه رشته فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1393 تاکنون
4 مسئول برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1392 1392
5 عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری ابهر 1389 1391
6 عضو هیئت علمی استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1391 تاکنون
7 عضو شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1391 تاکنون
8 عضو هیئت علمی طرحی تعهداتی انشگاه علوم پزشکی زنجان 1389 1391
9 مولف جزوات کنکور کارشناسی ارشد پرستاری جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1387 1388
10 مدرس حق التدریسی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1388 1389
11 مدرس دوره های کنکور کارشناسی ارشد جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1387 1388
12 مدرس حق التدریسی دانشکده پرستاری ابهر 1386 1388
13 استاد منتخب گروه فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1393 1393
14 سرپرست دانشکده فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1393 تا کنون
15 مدیر گروه رشته فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1393 تا کنون
16 سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1392 1393
17 مشاور مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی البرز 1392 تا کنون
18 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی و استعداد های درخشان دانشکده پرستاری ابهر 1389 1391
:: ::