اعضا - سید میثم ابراهیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید میثم ابراهیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی و استعداد های درخشان دانشکده پرستاری ابهر 1389 1391
2 مشاور مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی البرز 1392 تا کنون
3 سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1392 1393
4 مدیر گروه رشته فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1393 تا کنون
5 سرپرست دانشکده فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1393 تا کنون
6 استاد منتخب گروه فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1393 1393
7 مدرس حق التدریسی دانشکده پرستاری ابهر 1386 1388
8 مدرس حق التدریسی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1388 1389
9 مدرس دوره های کنکور کارشناسی ارشد جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1387 1388
10 مولف جزوات کنکور کارشناسی ارشد پرستاری جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1387 1388
11 عضو هیئت علمی طرحی تعهداتی انشگاه علوم پزشکی زنجان 1389 1391
12 عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری ابهر 1389 1391
13 عضو هیئت علمی استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1391 تاکنون
14 عضو شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1391 تاکنون
15 مسئول برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1392 1392
16 مصاحبه گر علمی آزمون سراسری نیمه متمرکز رشته فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1392 1392
17 مدیر گروه رشته فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1393 تاکنون
18 عضو کمیته توانمند سازی اساتید دانشکده پیرا پزشکی علوم پزشکی البرز 1393 تاکنون
:: ::