اعضا - سید میثم ابراهیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید میثم ابراهیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Genetic Variation and Selection of Domain I of the plasmodium vivax Apical Memberane Antigen-1 (AMA-1) Gene in Clinical Iso-Lates from Iran علی حسن حیدری---حسین کشاورز---هما حجاران---سید میثم ابراهیمی---کوروش کبیر---محمد حسن ناصری Iranian J Parasitol 2013 مقاله کامل
2 Consequences of Ischemic Preconditioning of Kidney: Comparing between Male and Female Rats سید میثم ابراهیمی---ناهید ابوطالب---ملیحه نوبخت Iranian Journal of Basic Medical Sciences 2012 مقاله کامل
3 Ginger as a miracle against chemotherapy induced vomiting زهره پارسا یکتا---سید میثم ابراهیمی---مصطفی حسینی---علیرضا نیکبخت نصرآبادی---صنمبر صدیقی---محمد حسین صالحی سورمقی---حسین مدنی IJNMR 2012 مقاله کامل
4 Opiun Could Be Considered an Independent Risk Factor for Lung Cancer: A Case-Control Study Masjedi MR---Naghan PA---Taslimi S---Yousefifard M---Ebrahimi SM---Khosravi A---Karimi S---Hosseini M---Mortaz E Respiration 2012 مقاله کامل
5 Role of Endogenous Vitamin E in Renal Ischemic Preconditioning Process: differences between Male and Femail Rats سیمین آریا منش---سید میثم ابراهیمی---ناهید ابوطالب---ملیحه نوبخت---پروانه رحیمی مقدم Iranian Biomedical Journal 2011 مقاله کامل
6 Self-care behaviors and affecting factors among patients with heart failure in Iran: a descriptive-analytical survey فاطمه شجاعی---سید میثم ابراهیمی---صدیقه آسمی Saudi Medical Journal 2011 مقاله کامل
7 Sensitivity and specificity of international prostate symptom score for the screening of Iranian patient with prostate cancer مصطفی حسینی---سید میثم ابراهیمی---سید احمد سید علی نقی---محمود محمودی Acta Medica Iranica 2011 مقاله کامل
8 بررسی تاثیرات هاتا یوگا بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی ملیحه بابا حاجی---علی طیبی---عباش عبادی---شهین عسگری---سید میثم ابراهیمی---سیده فریبا شرفی پژوهش پرستاری 1393 مقاله کامل
9 بررسی اثر زنجبیل در کنترل تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی سید میثم ابراهیمی---زهره پارسا یکتا---علیرضا نیکبخت نصرآبادی---سید مصطفی حسینی---صنمبر صدیقی---محمد حسین صالحی سورمقی مجله دانشکده پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی تهران 1392 مقاله کامل
10 بررسی وضعیت شناختی سالمندان و عوامل مرتبط با آن در شهر رشت نسرین معصومی---شیرین جفرودی---عاطفه قنبری---سید میثم ابراهیمی---احسان کاظم نژاد---فاطمه شجاعی---سیده فریبا شرفی پژوهش پرستاری 1392 مقاله کامل
11 تاثیر آموزش بر اساس مدل مدیریت متمرکز بر علایم بر میزان هموگلوبین گلیکوزیله، آگاهی دیابتی، رفتارهای خودمراقبتی و علایم بیماران دیابتی نوع دو مهوش صلصالی---حمید صالحی---هایده نکته دان---مصطفی حسینی---محسن خوش نیت نیکو---سید میثم ابراهیمی فصلنامه مراقبت بر شواهد 1392 مقاله کامل
12 بررسی وضعیت شادمانی به عنوان یکی از شاخص های سلامت روان در دانشجویان پرستاری فاطمه شجاعیسید میثم ابراهیمی---زهره پارسا یکتا---علیرضا نیکبخت نصرآبادی مجله پژوهش پرستاری ایران 1391 مقاله کامل
13 بررسی اثرات تخفیفی زنجبیل بر تهوع ناشی از شیمی درمانی: فاز تاخیری سید میثم ابراهیمی---زهره پارسا یکتا---علیرضا نیکبخت نصرآبادی---سید مصطفی حسینی---صنمبر صدیقی--- محمد حسین صالحی سورمقی مجله دانشکده پزشکی اصفهان 1391 مقاله کامل
14 استمداد از گیاهان دارویی به عنوان راهکاری برای تخفیف استفراغ مرحله حاد زهره پارسا یکتا---سید میثم ابراهیمی---سید مصطفی حسینی---علیرضا نیکبخت نصرآبادی---صنمبر صدیقی---محمد حسین صالحی سورمقی مجله علوم پزشکی رازی 1390 مقاله کامل
15 نکات اخلاقی و آموزشی در مراقبت از بیماران مبتلا به ایدز سید میثم ابراهیمی---حسین مدنی---محمد مرادی اکبری---جلال جوادی مجله سلامت و مراقبت 1390 مقاله کامل
16 وضعیت شادمانی دانشجویان پرستاری فاطمه شجاعی---ابوالحسن رفیعی---سید میثم ابراهیمی---ندا قدیمی---سیده رویا موسوی مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 1390 مقاله کامل
17 کیفیت خواب دانشجویان در طی دوره برگزاری امتحانات در دانشگاه علوم پزشکی زنجان علی آقاجانلو---حمیدرضا حریریان---منصور غفوری فرد---حسین باقری---سید میثم ابراهیمی مراقبت های نوین( فصلنامه علمی -پژوهشی دانشکده پرستاری -مامایی بیرجند) 1390 مقاله کامل
18 بهبود روند ارزیابی فعالیت های گروهی دانشجویان پرستاری با استفاده از روش ارزیابی توسط خود و همتایان فاطمه شجاعی---سید میثم ابراهیمی---نسرین معصومی مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 1389 مقاله کامل
19 Elders General Self-efficacy and Its Affecting Factors in Iran سعید ایمانی---یوسف ترکی---رقیه زمانی---سید میثم ابراهیمی Iranian J Publ Health مقاله کامل
:: ::