اعضا - سید میثم ابراهیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید میثم ابراهیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389 1391
2 عضو بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1391 1393
3 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی و استعداد درخشان دانشکده پرستاری ابهر دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389 1391
4 عضو شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1392 -
5 عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1393 -
:: ::