اعضا - سید میثم ابراهیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید میثم ابراهیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 فیزیوپاتولوژی هوشبری---فوریت های محیطی---اورژانس های محیطی دانشکده پیراپزشکی-دانشگاه علوم پزشکی البرز1392-1393
2 نشانه شناسی و معاینات بالینی---اصول پرستاری و کاردراتاق عمل---جمعیت و تنظیم خانواده---آشنایی با بیماری های داخلی جراحی دانشکده پیراپزشکی-دانشگاه علوم پزشکی البرز1392-1393
3 کارآموزی و کارورزی اورژانس---کارآموزی و کارورزی عفونی---کارآموزی و کارورزی فوریت ها دانشکده پرستاری ابهر-دانشگاه علوم پزشکی زنجان1391-1389
4 استریلیزاسیون---اخلاق و مهارت حرفه ای دراتاق عمل دانشکده پیراپزشکی-دانشگاه علوم پزشکی البرز1392-1391
5 کارآموزی فن پرستاری---کارآموزی و کارورزی گوارش---کارآموزی و کارورزی ارتوپدی---کارآموزی و کارورزی تنفس دانشکده پرستاری ابهر-دانشگاه علوم پزشکی زنجان1391-1389
6 روش های کار در اتاق عمل---شیوه های بررسی وضعیت سلامت---زبان تخصصی دانشکده پرستاری ابهر-دانشگاه علوم پزشکی زنجان1391-1389
7 پرستاری داخلی- جراحی بیماری های کلیه و مجاری ادراری---پرستاری داخلی-جراحی بیماری های غدد و متابولیسم دانشکده پرستاری ابهر-دانشگاه علوم پزشکی زنجان1391-1389
8 بیماری های داخلی---پرستاری داخلی -جراحی مبحث دیالیز دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان-1389
9 پرستاری درد ، الکترولیت ، شوک ، سرطان، مراقب پایان عمر جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران-1388
10 پرستاری داخلی -جراحی بیماری های قلب و عروق---پرستاری داخلی -جراحی مفاهیم پایه---پرستاری داخلی -جراحی مفاهیم بیوفیزیکی و روان اجتماعی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران-1388
11 پرستاری داخلی -جراحی اتاق عمل---پرستاری داخلی -جراحی بیماری های ژنیکولوژی مردان---پرستاری داخلی -جراحی ایدز ، آلرژی و روماتولوژی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران-1388
12 پرستاری داخلی -جراحی بیماری های چشم و گوش---پرستاری داخلی -جراحی ویژه ( دیالیز و ICU)---پرستاری داخلی -جراحی بیماری های عفونی، اورژانس و بلایا جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران-1388
13 پرستاری داخلی- جراحی بیماری های مغز و اعصاب---پرستاری داخلی -جراحی بیماری های ارتوپدی---پرستاری داخلی -جراحی بیماری های کلیه و مجاری ادراری جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران-1388
14 شناخت بیماری ها دانشکده پیراپزشکی-دانشگاه علوم پزشکی البرز1393-1394
15 ترومای پیشرفته دانشکده پیراپزشکی-دانشگاه علوم پزشکی البرز1393-1394
:: ::