اعضا - سمیه برجی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سمیه برجی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 تاثیر آموزش روش های مقابله بر کیفیت زندگی والدین کودکان مبتلا به لوسمی دکتر صدیقه خنجری -دکتر نعیمه سید فاطمی- سمیه برجی- حمید حقانی مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران (حیات) 1392 چکیده مقاله
:: ::