اعضا - سمیه برجی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سمیه برجی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 مربی کارآموزی و کارآموزی در عرصه پرستاری کودکان دانشکده پرستاری زنجان-دانشگاه علوم پزشکی زنجان
2 مربی کارآموزی در بخش ویژه نوزادان دانشکده پرستاری زنجان-دانشگاه علوم پزشکی زنجان
3 مربی کارآموزی اصول و فنون پرستاری دانشکده پرستاری زنجان-دانشگاه علوم پزشکی زنجان
4 مربی کارآموزی داخلی و جراحی (1) دانشکده پرستاری زنجان-دانشگاه علوم پزشکی زنجان
5 مربی کارآموزی داخلی و جراحی (2) دانشکده پرستاری زنجان-دانشگاه علوم پزشکی زنجان
6 مدرس درس تئوری پرستاری داخلی-جراحی بیماری های ارتوپدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
7 مدرس درس تئوری پرستاری داخلی-جراحی بیماری های کلیه و مجاری ادراری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
8 مدرس درس تئوری پرستاری داخلی-جراحی بیماری های گوارش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
9 مدرس درس تئوری پرستاری داخلی-جراحی بیماری های ژنیکولوژی زنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
10 مدرس درس تئوری شیوه های بررسی وضعیت سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
:: ::