اعضا - زینب بهرامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: زینب بهرامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 دانشجوی نمونه در مقطع کارشناسی 1386
2 دانشجوی نمونه مقطع کارشناسی 1387
3 نخبه علمی بسیج 1386
4 صاحب فرایند دانشگاهی با عنوان ارتقای مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری در کارآموزی مراقبت های ویژه پرستاری در بخش icu 1397
5 همکار اصلی در فرایند برتر دانشگاهی با عنوان" طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه عملیاتی ارتقای مهارت های بالینی پایه برای دانشجویان کارشناسی 1397
:: ::