اعضا - زینب بهرامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: زینب بهرامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 دبیر و عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری ابهر دانشکده پرستاری ابهر 1394
2 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری ابهر دانشکده پرستاری ابهر 1394 1396
3 سرپرست واحد توسعه آموزش دانشکده پرستاری ابهر دانشکده پرستاری ابهر 1396
:: ::