اعضا - زینب بهرامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: زینب بهرامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 تغذیه در بیماران بستری در بخش ICU دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان امدادی ابهر 1394
2 روش شناسی مقدماتی تحقیقات کمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری ابهر 1394
3 اشنایی با نرم افزار های word, powepoin و excel دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری ابهر 1395
4 آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی OVID و pubmedو روش های جستجو در آها دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری ابهر 1394
5 آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی SID و magiranو روش های جستجو در آها دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری ابهر 1394
6 آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی SID و Iranmedex و روش های جستجو در آها دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری ابهر 1394
7 مراقبت از زخم دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان امدادی ابهر
:: ::