اعضا - فاطمه مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فاطمه مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مسئول دفتر دانشجویان استعداد درخشان 1395
2 معاون مدیر گروه پرستاری 1394
3 مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری ابهر 1394
4 رابط آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده پرستاری ابهر 1393
5 فرمانده پایگاه انصار دانشکده پرستاری ابهر 1386
:: ::