اعضا - فاطمه مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فاطمه مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 فرمانده پایگاه انصار دانشکده پرستاری ابهر 1386
2 رابط آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده پرستاری ابهر 1393
3 معاون مدیر گروه پرستاری 1394
4 مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری ابهر 1394
5 مسئول دفتر دانشجویان استعداد درخشان 1395
:: ::