اعضا - فاطمه مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فاطمه مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 The effects of nursing welcome program on the level of stress and satisfaction of patients in the Coronary Care Unit Shahla Biglar 1, Abolhassan Rafiee 2, Maryam Puryaghoob 1, Fariba Sharafi 1, Fatemeh Moghaddam3*, Zahra Nisari4 J Res Dev Nurs Midw 2019 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 Educational Need Assessment of Infertile Women Admitted to Yazd Reproductive Sciences Institute Saiideh Norouzi1, Zahra Motlagh2*, Nasrin Masoumi1, Elahe Tavassoli3, Fatemeh Moghaddam1 International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences 2017 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 بررسی سلامت معنوی و حس انسجام در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو شهلا بیگلر چپقلو ، مریم پوریعقوب ، وحید احمدی فرد ، محمد شیخی ، سحر مولایی ، فاطمه مقدم* نشریه پژوهش پرستاری ایران 1398 مقاله کامل گزارش مورد
4 تبیین تجربیات دانشجویان از شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر سبک زندگی فاطمه مقدم- سعیده نوروزی- سیده فریبا شرفی پژوهش در پرستاری ایران 1395 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 تبیین تجربیات دانشجویان پرستاری از ارزشیابی بالینی: تحلیل محتوا 1سعیده نوروزی، 2فاطمه مقدم مجله مکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی یزد 1395 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 بررسی تاثیر تحریک شنوایی با آوای اذان بر سطح هوشیاری بیماران مبتلا به کمای تروماتیک فاطمه مقدم- دکتر میترا پیامی بوساری- دکتر سقراط فقیه زاده مراقبت های پیشگیرانه دانشکده پرستاری مامایی زنجان 1394 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 بررسی تاثیر تحریک شنوایی با صدای اذان بر تغییرات همودینامیک بیماران کمایی فاطمه مقدم- دکتر میترا پیامی بوساری- دکتر سقراط فقیه زاده طب و تزکیه 1394 مقاله کامل پژوهشي اصيل
8 Effect of Auditory Stimulation by Family Voices and Recitation of Prayers on Hemodynamic Changes in Comatose Patients: A Clinical Trial With Control Group Fatemeh Moghaddam1, Mitra Payami Bousarri2*, Sograt Faghihzadeh3, Nasrin Masoumi4 Crescent Journal of Medical and Biological Sciences مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 Evaluation of Lifestyle Health Promotion of Dormitory Medical Students Regarding Comprehensive Aspects Fatemeh Moghaddam1, Saiideh Norouzi1, Masoud Norouzi2, Ali Norouzi3*, Zahra Neisary3 Crescent Journal of Medical and Biological Sciences مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::