اعضا - فاطمه مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فاطمه مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مربی حق التدریسی دانشکده پرستاری مامایی زنجان دانشکده پرستاری مامایی زنجان 1392 1392
2 مربی حق التدریسی دانشکده پرستاری ابهر دانشکده پرستاری ابهر 1393
3 هیئت علمی دانشکده پرستاری ابهر دانشکده پرستاری ابهر 1393
4 مدیر گروه فوریت های پزشکی دانشکده پرستاری ابهر 1396
:: ::