اعضا - فرانک سقطچی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرانک سقطچی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مسئول فیزیک بهداشت دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389 تاکنون
2 مدیر گروه تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1390 تاکنون
:: ::