اعضا - فرانک سقطچی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرانک سقطچی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 اندازه گیری رادیو اکتیویته طبیعی در آبهای زیرزمینی زنجان به روش اسپکترومتری گاما فرانک سقطچی - مجتبی صلوتی (J Biomed Phys Eng 2012; 2(1 1391 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 اندازه گیری رادیواکتیویته طبیعی در خاکهای سطحی استان زنجان به روش اسپکترومتری گاما فرانک سقطچی - مجتبی صلوتی -اکبر اسلامی - radiation protection dosimetry May 19, 2010 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 اندازه گیری گامای محیطی در فضاهای باز و بسته استان زنجان و برآورد دوز موثر سالانه فرانک سقطچی - مجتبی صلوتی-اکبر اسلامی - Radiation Protection Dosimetry Vol. 132, No. 3, pp. 346–349 1388 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 اندازه گیری گامای محیطی در فضاهای بسته و دوز موثر ناشی از آن در زنجان فرانک سقطچی - اکبر اسلامی -مجتبی صلوتی سلامت و محیط زیست 1388 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 تعیین گامای محیطی در فضاهای باز در شهر زنجان فرانک سقطچی - اکبر اسلامی -مجتبی صلوتی مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان No. 59, Vol 15 1386 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::