اعضا - فرانک سقطچی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرانک سقطچی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضویت در شورای نویسندگان
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 مجله علمی پژوهشی فیض کاشان 27/8/87 داوری مقاله
2 lمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 15/3/ 89
:: ::