اعضا - فرانک سقطچی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرانک سقطچی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 عضو انجمن ایرانی علوم رادیولوژی
2 عضو انجمن ایرانی حفاظت در برابر پرتوها
3 عضو انجمن ایرانی فیزیک پزشکی
4 عضو هنجمن بین المللی رادیواکولوژی
:: ::