اعضا - فرانک سقطچی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرانک سقطچی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی میزان تابش گامای محیطی فضاهای باز شهرستان زنجان فرانک سقطچی - اکبر اسلامی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1385
2 بررسی میزان تابش گامای محیطی فضاهای باز و بسته در شهرهای استان زنجان فرانک سقطچی - اکبر اسلامی دانشگاه علوم پزشکی زنجان استان زنجان تکمیل شده 1386
3 بررسی میزان سطوح رادیواکتیو طبیعی در خاکهای سطحی استان بروش اسپکترومتری گاما فرانک سقطچی - اکبر اسلامی دانشگاه علوم پزشکی زنجان استان زنجان تکمیل شده 1388
4 بررسی میزان سطوح رادیواکتیو طبیعی در چشمه های اب زیرزمینی شهرستان زنجان بروش اسپکترومتری گاما فرانک سقطچی - اکبر اسلامی دانشگاه علوم پزشکی زنجان شهرستان زنجان تکمیل شده 1388
5 بررسي فراواني ماموگرافي هاي غربالگري و ويژگي هاي دموگرافيک، باليني و پاراکلينيکي در زنان مراجعه کننده به مر کز ماموگرافي بيمارستان آيت اله موسوي زنجان در سال90 فرانك سقطچي - فاطمه جعفري دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1391
6 تاثیر پرتوهای ایکس کم توان بر بیوسنتز نانو ذرات طلا توسط باکتری استرپتومایسس ERI-3 فرانک سقطچی - مجتبی صلوتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان در حال اجرا -
:: ::