اعضا - فرانک سقطچی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرانک سقطچی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 فیزیک پرتوها- فیزیک تشخیصی - بیوفیزیک- زیست شناسی پرتوها - بهداشت پرتوها- آشنایی با پرتوها - فیزیک کاربردی - رادیوبیولوژی-سونولوژی و رادیولوژ از سال 1377 دانشگاه علوم پزشکی زنجان تا کنون
:: ::