اعضا - فرانک سقطچی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرانک سقطچی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کار با تجهیزات بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز آموزشی درمانی شفیعیه 1384
2 حفاظت در برابر پرتوها دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز آموزشی درمانی ولیعصر 1384
3 کنترل کیفی تجهیزات پرتوشناسی تشخیصی انجمن ایرانی حفاظت در برابر پرتوها سازمان انرژی اتمی ایران 1384
4 امواج الکترومغناطیسی سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل سازمان حفاظت محیط زیست 1386
5 حفاظت در برابر پرتوها دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان موسوی 1388
:: ::