اعضا - حسن رکنی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن رکنی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
-مطالعه کنش های میکروبی
-مطالعه بیماریها با رویکرد ژنومیکس 
:: ::