اعضا - حسن حسن زادآذر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن حسن زادآذر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مسئول آزمایشگاههای تشخیص طبی شهرستان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1378 1381
2 کارشناس نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1381 1393
3 مدیر گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 1397
4 معاون آموزشی دانشکده بهداشت و پیارپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397 -
:: ::