اعضا - حسن حسن زادآذر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن حسن زادآذر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 تدریس دروس نظری و عملی تخصصی مواد غذایی 1389
2 انجام مراحل مختلف پروژه های پژوهشی در زمینه های مولکولی، میکروبی و شیمیایی مواد غذایی 1389
:: ::