اعضا - حسن حسن زادآذر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسن حسن زادآذر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 بررسی پروبیوتیکها و مواد غذایی عملگرا 1389
2 بررسی اپیدمیولوژیک وضعیت کیفی مواد غذایی مختلف 1389
3 روشهای مختلف نگهداری مواد غذایی (کلاسیک و نوین) 1389
4 شناسایی مولکولی سویه های مختلف میکروبی 1390
5 ابداع روشهای جدید شناسایی مخاطرات میکروبی و شیمیایی در مواد غذایی 1394
:: ::