اعضا - کورش کمالی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: کورش کمالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 پزشک اورژانس بیمارستان علوم پزشکی زنجان 1378 1379
2 پزشک واحد بیماریها مرکز بهداشت شهرستان زنجان علوم پزشکی زنجان 1379 1384
3 هیات علمی علوم پزشکی زنجان 1390
:: ::