اعضا - کورش کمالی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: کورش کمالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 اپیدمیولوژی علوم پزشکی زنجان
2 روش تحقیق علوم پزشکی زنجان
3 بیماریهای واگیر علوم پزشکی زنجان
4 بیماریهای غیر واگیر علوم پزشکی زنجان
5 آمار مقدماتی علوم پزشکی زنجان
:: ::