اعضا - صدیقه کمالی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم صدیقه کمالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 کارشناس ماما به عنوان نیروی طرحی بیمارستان امدادی ابهر 1375 1376
2 عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1379 کن
3 مدیر گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1385 1387
4 2 – عضو هسته آموزشی کشور برای آموزش زایمان فیزیولوژیک و برگزاری کارگاه های آموزش زایمان فیزیولوژیک. دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387 کن
:: ::