اعضا - صدیقه کمالی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم صدیقه کمالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 بارداری و زایمان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال 79 تا کنون
2 بیماری های زنان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال 79 تا کنون
3 فیزیوپاتولوژی 1 ، 2 ، 3 دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال 79 تا کنون
4 جمعیت شناسی و تنظیم خانواده دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال 79 تا کنون
5 بهداشت مادر و کودک دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال 79 تا کنون
6 پرستاری مادران و نوزادان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال 79 تا کنون
7 بیماری های نوزادان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال 79 تا کنون
8 بهداشت باروری دانشکده پیراپزشکی زنجان سال 79 تا 81
9 اخلاق و مقررات مامایی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال 79 تا کنون
10 کارآموزی بارداری و زایمان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال 79 تا کنون
11 کارآموزی بیماری های زنان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال 79 تا کنون
12 کارآموزی بهداشت مادر و کودک دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال 79 تا کنون
13 کارآموزی داخلی و جراحی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال 79 تا کنون
14 کارآموزی رادیولوژی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال 79 تا کنون
15 کارآموزی نوزادان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال 79 تا کنون
16 کارآموزی فن پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال 79 تا کنون
17 کارآموزی سمیولوژی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال 79 تا کنون
18 کارآموزی پرستاری مادر و نوزاد دانشکده پرستاری و مامایی زنجان از سال 79 تا کنون
:: ::