اعضا - صدیقه کمالی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم صدیقه کمالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه روش تحقیق مقدماتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری زنجان
2 کارگاه روش تحقیق مقدماتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان
3 کارگاه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1387
4 کارگاه زایمان فیزیولوژیک سازمان تامین اجتماعی بیمارستان امام حسین 1387
5 کارگاه زایمان فیزیولوژیک سازمان تامین اجتماعی بیمارستان امام حسین 1388
6 کارگاه آموزش پارتوگراف سازمان تامین اجتماعی بیمارستان امام حسین 1388
:: ::