اعضا - علی پزشکی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی پزشکی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 Synergetic effects of flubendazole and praziquantel on Echinococcus granulosus protoscolices Ali haniloo, Samira lorestani, Ali pezeshki, Negin torabi 9th International Congress of Laboratory and Clinic, February 21-24, Tehran, Iran 2017 پوسترى
2 Acanthamoeba genotype T4 in water resources from northwest of Iran Ali Pezeshki, Ali Haniloo, Abbas Mahmmodzadeh, Elnaz Kadkhodamohammadi 3th International and 10th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA10) 2017 شفاهى
3 Water contamination with Acanthamoeba spp. in and around of Zanjan city Ali pezeshki, Abass mahmoodzadeh, Ali haniloo, Elnaz kadkhodamohammadi 9th International Congress of Laboratory and Clinic, February 21-24, Tehran, Iran 2017 پوسترى
4 Assessment of intestinal parasites in immunocompromised patients in Ardabil city Ali Pezeshki, Behnam Mohammadi, Ali Haniloo 1st International and 4th National Congress on Enteric Pathogens 2016 پوسترى
5 Frequency of Trichomonas vaginalis infection in pregnant women referred to health and medical centers in Ardabil city, 2013-2014 Behnam Mohammadi, Ali Pezeshki, Firouz Amani, Peyman Azghani, Soltan Asghari, Kimia Rahimi, Zahra Alizadeh 2th International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran-NICOPA9, May 20-22, Guilan-Iran 2015 پوسترى
6 Soil contamination with Toxocara spp. eggs in public places of Ardabil city Ali Pezeshki, Behnam Mohammadi, Ali Haniloo, Asghar Alejafar 2th International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran-NICOPA9, May 20-22, Guilan-Iran 2015 پوسترى
7 Genetic classification of Echinococcus granulosus isolates in Ardabil province: first record of G3 genotype from human in Iran Ali Pezeshki, Ahmad Reza Meamar, Lame Akhlaghi, Mitra Sharbatkhori, Elham Razmjou, Hormozd Oormazdi, Mehdi Mohebali 1th International and 8th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases in Iran, October 16-18, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran 2012 پوسترى
8 Study of Toxocara cati infection in cats in Tehran and their importance in Medicine Ali Pezeshki, Mitra Zarebavani, Mostafa Rezaeian, Lame Akhlaghi, Hormozd Oormazdi 7th National and 2th Regional Congress of Parasitology and Parasitic Diseases in Iran, October 19-21, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 2010 پوسترى
9 The study of the genetic resemblance of cat and human Giardia with PCR- RFLP method Ali Pezeshki, Mitra Zarebavani, Mostafa Rezaeian, Sasan Rezaei XVIIth International Congress for Tropical Medicine and Malaria, September 29-October 3, Jeju Island, Korea 2008 پوسترى
10 بررسي احتمال زئونوز بودن ژياردياي گربه بر اساس ژن"tpi" علی پزشکی، اصغر آل جعفر پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 11 خرداد 1392 شفاهى
11 بررسی ميزان عفونت ناشی از ژيارديا در گربه علی پزشکی، مصطفی رضائیان، میترا زارع بوانی پنجمين همايش سراسری بيماريهای انگلی در ايران، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، 24 تا 26 آبان 1384 پوسترى
12 بررسی بيماران مبتلا به کيست هيداتيد جراحی شده دربيمارستان ميلاد تهران (طی سال های 1380 تا 1383) علی پزشکی، احمد کوه زارع، عشرت بیگم کیا پنجمين همايش سراسری بيماريهای انگلی در ايران، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، 24 تا 26 آبان 1384 شفاهى
:: ::