اعضا - علی پزشکی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی پزشکی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوري در كنفرانس‌ها
# عناوین کنفرانس‌ها تاریخ همکارى و توضیحات
1 عضو کمیته علمی برگزاری آزمون مصاحبه دکتری تخصصی رشته انگل شناسی کلان منطقه شش آمایشی کشور، دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1395
2 داور طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
3 داور کنگره ملی دانشجویی قران پژوهی و طب
4 عضو کمیته علمی کنگره میکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1391
5 داور طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1391 تا 1393
:: ::