اعضا - علی پزشکی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی پزشکی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 معاون آموزشی و پژوهشی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394 ادامه دارد
2 استاد مشاور دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1391 1393
3 استاد مشاور دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1393 1393
4 نماینده انجمن انگل شناسی ایران در استان اردبیل به انتخاب هیات مدیره انجمن 1391 1393
5 استاد مشاور دانشجویان پزشکی (پردیس) دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1395 ادامه دارد
:: ::