اعضا - علی پزشکی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی پزشکی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
انتقال دانش به جامعه
# عنوان اثر یا فعالیت نشانى تاریخ
1 ثبت 17 ژنوتایپ جدید از Echinococcus granulosus در بانک جهانی ژن https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/?term=ali+pezeshki+echinococcus+granulosus
2 ثبت 9 ژنوتایپ جدید از Acanthamoeba در بانک جهانی ژن https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/?term=Genotyping+Acanthamoeba+Zanjan
:: ::