اعضا - علی پزشکی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی پزشکی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Detection of Toxocara spp. Eggs in the Soil of Public Places in and Around of Ardabil City, Northwestern Iran Ali Pezeshki, Ali Haniloo, Asghar Alejafar, Behnam Mohammadi Iranian Journal of Parasitology 2017 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 Survey of Intestinal parasites in patients with malignancy in Ardabil province, northwest Iran Ali Pezeshki, Mohammad Hasan Kohansal, Ghodsie Esmaeilnezhad, Behnam Mohammadi Journal of Human, Environment and Health Promotion 2017 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 The Acanthamoeba spp. in Water Sources from Zanjan Province, Northwest of Iran Ali Pezeshki, Elnaz Kadkhodamohammadi, Abbas Mahmoodzadeh, Ali Haniloo Journal of Human, Environment and Health Promotion 2017 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 Genotyping of Acanthamoeba spp. from water sources from Northwestern Iran Ali Haniloo, Ali Pezeshki* (Corresponding author), Abbas Mahmmodzadeh and Elnaz Kadkhodamohammadi Acta Parasitologica 2017 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 Soil contamination with Toxocara spp. eggs in public places of Ardabil city Ali Pezeshki, Behnam Mohammadi, Ali Haniloo, Asghar Alejafar, Hafez Mirzanejad Iranian J Parasitol S, Vol. 10, No. 1 2015 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
6 Frequency of Trichomonas vaginalis infection in pregnant women referred to health and medical centers in Ardabil city, 2013-2014 Behnam Mohammadi-Ghalehbin, Ali Pezeshki, Firouz Amani, Peyman Azghani, Soltan Asghari, Kimia Rahimi, Zahra Alizadeh Iranian J Parasitol S, Vol. 10, No. 1 2015 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
7 Toxocara cati infection in cats in Tehran and their importance in medicine Ali Pezeshki, Mostafa Rezaeian, Mitra zarebavani Scientific Journal of Animal Science 2013 مقاله کامل پژوهشي اصيل
8 Genotyping of Echinococcus granulosus from domestic animals and humans from Ardabil province, northwest Iran Ali Pezeshki, Lame Akhlaghi, Mitra Sharbatkhori, Elham Razmjou, Hormozd Oormazdi, Mehdi Mohebali, Ahmad Reza Meamar Journal of Helminthology 2012 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 Study of Toxocara cati infection in cats in Tehran and their importance in medicine Ali Pezeshki, Mitra zarebavani, Mostafa Rezaeian, Lame Akhlaghi, Hormozd Oormazdi Iranian Journal of Parasitology, 5, S1 2010 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
10 The study of the genetic resemblance of cat and human Giardia with PCR- RFLP method Ali Pezeshki, Mitra zarebavani, Mostafa Rezaeian, Sassan Rezaei Iranian J Parasitol S, Vol. 3, No. 1 2008 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
11 An analysis of hydatid cyst surgeries in Tehran Milad hospital, Iran, during 2001-2004 Ali Pezeshki, Eshrat Kia, Azar Gholizadeh, Ahmad Koohzare Pakistan Journal of Medical Sciences 2007 مقاله کامل پژوهشي اصيل
12 Study of Giardia Infection in Cats Mitra Zarebavani, Ali Pezeshki, Shahram Jamshidi, Mostafa Rezaeian Iranian Journal of Public Health 2006 ارتباط كوتاه پژوهشي اصيل
13 فراوانی آلودگی به تریکوموناس واژینالیس در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی اردبیل، 1391- 1393 بهنام محمدي قلعه بین، کیمیا رحیمی، علی پزشکی*، فیروز امانی، پیمان آذغانی، سلطان اصغري، الهام رئیسی، حافظ میرزانژاد مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1394 مقاله کامل پژوهشي اصيل
14 بررسی تشابه ژن tpi در ژیاردیای گربه و انسان با استفاده از روش PCR- RFLP علی پزشکی، مصطفی رضائیان، میترا زارع بوانی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::