اعضا - علی پزشکی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی پزشکی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 عضو انجمن علمی انگل شناسی ايران ادامه دارد
2 عضو انجمن علمی جامعه علوم آزمايشگاهيان ايران ادامه دارد
3 عضو مرکز مطالعات و توسعه آموزش (EDC ) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1391 تا 1393
4 عضو غیر ثابت کمیته ارتقای مرتبه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1391 تا 1393
:: ::