اعضا - علی پزشکی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی پزشکی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 استادیار گروه انگل شناسی، میکروب شناسی و ایمنی شناسی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1390 1393
2 استادیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393
:: ::