اعضا - علی پزشکی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی پزشکی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 انگل شناسی رشته فوریت پزشکی - مقطع کاردانی علوم پزشکی اردبیل
2 انگل شناسی 1 رشته علوم آزمایشگاهی - مقطع کارشناسی علوم پزشکی اردبیل
3 انگل شناسی 2 رشته علوم آزمایشگاهی - مقطع کارشناسی علوم پزشکی اردبیل
4 انگل شناسی رشته بهداشت محیط - مقطع کارشناسی علوم پزشکی اردبیل
5 انگل شناسی رشته بهداشت عمومی - مقطع کارشناسی علوم پزشکی اردبیل
6 انگل شناسی رشته اتاق عمل - مقطع کارشناسی علوم پزشکی اردبیل
7 انگل شناسی رشته پرستاری - مقطع کارشناسی علوم پزشکی اردبیل
8 انگل شناسی رشته HIT - مقطع کارشناسی علوم پزشکی اردبیل
9 انگل شناسی رشته پرستاری - مقطع کارشناسی دانشکده پرستاری خلخال
10 انگل شناسی رشته پزشکی - مقطع دکتری علوم پزشکی اردبیل
11 انگل شناسی رشته دندانپزشکی - مقطع دکتری علوم پزشکی اردبیل
12 انگل شناسی رشته داروسازی - مقطع دکتری علوم پزشکی اردبیل
13 حشره شناسی و مبارزه با ناقلین رشته بهداشت محیط پیوسته - مقطع کارشناسی علوم پزشکی اردبیل
14 حشره شناسی و مبارزه با ناقلین رشته بهداشت محیط ناپیوسته - مقطع کارشناسی علوم پزشکی اردبیل
15 حشره شناسی رشته بهداشت عمومی - مقطع کارشناسی علوم پزشکی اردبیل
16 حشره شناسی رشته بهداشت عمومی - مقطع کارشناسی دانشکده پرستاری خلخال
17 انگل شناسی رشته فوریت پزشکی - مقطع کاردانی علوم پزشکی زنجان
18 انگل شناسی رشته اتاق عمل - مقطع کارشناسی علوم پزشکی زنجان
19 انگل شناسی رشته پرستاری - مقطع کارشناسی علوم پزشکی زنجان
20 تک یاخته شناسی رشته حشره شناسی پزشکی- مقطع کارشناسی ارشد علوم پزشکی زنجان
21 انگل شناسی رشته بهداشت محیط- مقطع کارشناسی علوم پزشکی زنجان
22 انگل شناسی رشته بهداشت عمومی- مقطع کارشناسی علوم پزشکی زنجان
23 انگل شناسی رشته پرستاری - مقطع کارشناسی دانشکده پرستاری ابهر
24 انگل شناسی رشته مامایی - مقطع کارشناسی علوم پزشکی زنجان
25 تک یاخته شناسی رشته میکروب شناسی پزشکی- مقطع کارشناسی ارشد علوم پزشکی زنجان
26 انگل شناسی رشته دندانپزشکی - مقطع دکتری علوم پزشکی زنجان
:: ::