اعضا - علی پزشکی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی پزشکی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 بررسی فراوانی تخم گونه های توکسوکارا در خاک مکان های عمومی شهر اردبیل از سال 1391 تا 1393 اصغر آل جعفر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1393
2 بررسی فراوانی انگل های روده ای در بیماران مبتلا به ضعف سیستم ایمنی اکتسابی مراجعه کننده به درمانگاه ها و بیمارستان های شهر اردبیل قدسیه اسمعیل نژاد دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ....
3 بررسی فراوانی انگل کریپتوسپوریدیوم در افراد Immunocompromised مراجعه کننده به درمانگاه ها و بیمارستان های شهر اردبیل با استفاده از کوپرو آنتی ژنها فرناز دباغی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ....
:: ::