اعضا - عاطفه یوسفی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عاطفه یوسفی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو هئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 84/8 85/8
2 عضو هئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 85/8 89/8
3 عضو هئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 92
4 معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 95/4
5 سرپرست دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 95
:: ::