اعضا - محمد علی مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد علی مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر

اینجانب متولد شهر زنجان هستم و تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم در زنجان سپری کرده ام. دوره دندانپزشکی عمومی را در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گذرانده ام و دوره تخصصی ترمیمی و زیبایی را در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید صدوقی یزد به پایان رسانده ام. از مهر ماه سال 90 عضو هیئت علمی دانشکده دندانپرشکی زنجان میباشم.

:: ::