اعضا - محمد علی مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد علی مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 انگلیسی متوسط متوسط
:: ::