اعضا - محمد علی مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد علی مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 بررسی اثر کامپوزیت فلو (لاینر) و نوع باندینگ بر ریزنشت کامپوزیت Z 250 در حفرات کلاس II (در محیط آزمایشگاهی) زاجکانی مقدم, زحمتکش, عماد, معتمد Journal of Zanjan University of Medical Sciences & Health Services 2016 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 Comparison of the Absorbed Dose of Target Organs between Conventional and Digital Panoramic Radiography Z Reyhani-N nil avar- M A Moghadam Health Sciences 2016 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 Sonographic Assessment of Parotid and Submandibular Glands in Patients Undergoing 3D Conformal Radiotherapy M Johari, Javad Rashid, A Ghasemi Jangjoo, F Esmaeili, H Razavi Dizaji, Z Reyhani, Mohamad Khani, MA Moghadam INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH & HEALTH SCIENCES 2016 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 Comparative study of the effect of direct and indirect digital radiography on the assessment of proximal caries Farhad Aghmasheh, Roghaye Bardal, Zohreh Reihani, Mohammad Ali Moghaddam, Sedighe Rahro Taban, Farnoosh Fallahzadeh, Anahid A Indian journal of dentistry 2013 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
5 مقايسه سختي سطح چهار نوع کامپوزيت بعد از کاربرد دهانشويه هاي مختلف دانش كاظمي عليرضا, داوري عبدالرحيم, عطايي ابراهيم, مقدم محمدعلي مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد 1391 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
6 مقايسه دقت راديوگرافي پانوراميك با سونوگرافي داپلر در تشخيص كلسيفيكاسيون شريان كاروتيد در بيماران كليوی تفنگچي ها مريم*, مرامي آناهيتا, مصلايي ساسان, مقدم محمدعلي مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1388 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
:: ::