اعضا - سعیده مظلوم زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دانشیار سعیده مظلوم زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1390
2 پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشكي و استان زنجان 1388
3 پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشكي و استان زنجان 1392
4 استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1395
:: ::